Dokümanlar

1. Üretimde Verimliliğin Artırılması Programı

14. Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Programı
2. İthalata Olan Bağımlılığın Azaltılması Programı
15. Tarımda Su Kullanımının Etkinleştirilmesi Programı
3. Yurtiçi Tasarrufların Artırılması ve İsrafın Önlenmesi Programı

16. Sağlık Endüstrilerinda Yapısal Dönüşüm Programı
4. İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Programı
17. Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Programı
5. Kamu Harcamalarının Rasyonelleştirilmesi Programı

18. Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı

6. Kamu Gelirlerinin Kalitesinin Artırılması Programı
19. Temel ve Mesleki Becerileri Geliştirme Programı
7. İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Programı

20. Nitelikli İnsan Gücü için Çekim Merkezi Programı
8. İşgücü Piyasasının Etkinleştirilmesi Programı
21. Sağlıklı Yaşam ve Hareketlilik Programı
9. Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı

22. Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Programı
10. İstatistiki Bilgi Altyapısının Geliştirilmesi Programı
23. Yerelde Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi Programı
11. Öncelikli Teknoloji Alanlarında Ticarileştirme Programı
24. Rekabetçiliği ve Sosyal Uyumu Geliştiren Kentsel Dönüşüm Programı
12. Kamu Alımları Yoluyla Teknoloji Gelistirme ve Yerli Üretim Programı
25. Kalkınma için Uluslararası İşbirliği Altyapısının Geliştirilmesi Programı
13. Yerli Kaynaklara Dayalı Enerji Üretim Programı
Oncelikli Dönüşüm Programları